icon

اوان ﮔﺬر

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ احراز هویت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻠﺎت ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری در اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری، اﻣﻨﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ در اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ احراز هویت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ «اوان گذر» ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻠﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و روﯾﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و اﺑﻠﺎغ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش داده ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را از اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

nilia
pic

رﺳﺎﻟﺖ اوان ﮔﺬر ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺳﯿﺮوان اﺳﺖ، اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ اﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ روز دﻧﯿﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑﻮﻣﯽ اﯾـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل، ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳــﺎزی و وﯾﮋه ﺳﺎزی ﮐﻠﯿــﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒـﺎق ﺑﺎ روﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد دارد.

‌وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎرز اوان ﮔﺬر

icon

براساس استاندارد OAuth2

بروزترین پروتوکل احراز هویت

icon

پشتیبانی از JWT

امکان ارایه در هر بستری مانند وب و موبایل

icon

IP Restriction

قابلیت محدود سازی آدرس IP

icon

پشتیبانی از LDAP

پشنیبانی از پروتوکل LDAP ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ Active Directory ﯾﺎ ﻫﺮﻧﻮع Directory Access

icon

اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ چند عاملی

احراز هویت چند عاملی از طریق پیامک، ایمیل و QR-Code

icon

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

به منظور اطمینان حداکثری از اصالت کاربر و صرفه جویی هزینه پیامک

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ دﻣﻮی اوان ﮔﺬر ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﯿﺮوان در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘند ...

icon درخواست
دمو
icon

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ اوان ﮔﺬر ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﯿﺮوان در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘند ...

icon دریافت
کاتالوگ
icon

ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﻣﺤﺼﻮل اوان ﮔﺬر ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﯿﺮوان در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘند ...

icon درخواست
مشاوره
icon

SSO ﭼﯿﺴﺖ؟

Single sign-on یا به اختصار SSO یک متد احراز هویت است، به کاربران اجازه ی احراز هویت یکباره برای چندین وب سایت و نرم افزار کاربردی با استفاده از مجموعه ای از مجوزها فراهم میکند. در ابتدا می بایست ارتباطی مطمئن بین نرم افزارهایی که ارایه دهنده سرویس هستند و نرم افزاری دیگر بعنوان تایید کننده هویت (Single sign-on) ایجاد گردد. این ارتباط از طریق گواهی های که بین آن ها رد و بدل می شود، ایجاد میگردد. گواهی ها حاوی امضای دیجیتالی است که از سوی تایید کننده ی هویت (SSO) برای ارایه دهنده ی سرویس ارسال می گردد. در SSO این اطلاعات هویتی حاوی اطلاعاتی همچون نام کاربر، آدرس ایمیل کاربر و ... است.

pic

وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اوان ﮔﺬر

icon

تعریف زمان انقضا کلمه عبور

تعریف زمان انقضا کلمه عبور برای کاربران و اجبار کاربران به تغییر کلمه عبور

icon

نگهداری رمزنگاری شده کلمات عبور

نگهداری امن و رمزنگاری شده کلمات عبور کاربران در تاریخچه کلمات عبور به منظور جلوگیری از انتخاب مجدد

icon

BlackList ﺧﻮدﮐﺎر

براساس پایش خطاهای ایجاد شده توسط کاربر با امکان Backoff Time قابل تعریف

icon

Rate Limiting

به منظور جلوگیری از تلاش‌های Aggressive و Excessive کاربران و حفظ پایداری سامانه

icon

اعتبارسنجی درخواست

به منظور جلوگیری از حملات Expired Request و Re-ply Attacks

icon

تعریف پیچیدگی

قابلیت تعریف پیچیدگی مورد پذیرش سازمان در کلمات عبور کاربران

icon

DOS Protection

به منظور جلوگیری از حملات
انکار سرویس

وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎی ﮐﺎراﯾﯽ اوان ﮔﺬر

icon

Docker Image

اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ Docker Image ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راه اﻧﺪازی ﺑﺴﯿﺎر ساده

icon

High Availability

امکان ارایه دسترس پذیری بالا توسط استفاده از سرورهای متعدد

pic
icon

Load Balancing

قابلیت استفاده از Load Balancing به منظور حفظ توازن و تعادل بار ترافیکی

icon

ﺑﺮاﺳﺎس Microservice

طراحی شده بر اساس معماری مایکروسرویس با پشتیبانی مقیاس پذیری خطی و مقاوم در برابر هر تعداد کاربر همزمان